English

Ynghylch y bartneriaeth

Un Sector, Un Gweithlu

Mae Llywodraeth Cymru yn mynnu bod yr holl gynghorau yn sefydlu partneriaethau rhanbarthol a chytuno ar flaenoriaethau rhanbarthol strategol ym mhob rhan o’r sector gofal cymdeithasol. Mae hyn er mwyn sicrhau’r gwaith o alinio strategaeth gweithlu rhanbarthol yn sgil gweithredu Deddf Gofal Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Mae gan Gyfarwyddiaethau Gwasanaethau Cymdeithasol Caerdydd a Bro Morgannwg hanes o gydweithio i reoli, llunio a darparu gwasanaethau o safon sy’n diwallu anghenion y poblogaethau lleol. Mae Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol y ddau gyngor wedi ymrwymo o ran egwyddor i sefydlu Uned Hyfforddi Datblygu Gweithlu Rhanbarthol cynaliadwy.

Ein prif amcanion fel partneriaeth yw:

  • Sicrhau bod gweithlu sy’n meddu ar y sgiliau a’r cymwysterau priodol a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn rhan annatod o bopeth a wnawn.
  • Hyrwyddo’r gwaith o sefydlu, goruchwylio, gwerthuso a sicrhau Datblygiad Proffesiynol Parhaus staff.
  • Sicrhau bod rheolwyr yn gallu cael gafael ar y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y newidiadau i’r fframwaith deddfwriaethol yng Nghymru.
  • Sicrhau bod systemau cyfathrebu effeithiol ar waith sy’n hygyrch a pherthnasol er mwyn hyrwyddo datblygiad a hyfforddiant y gweithlu.
  • Sicrhau bod y Bartneriaeth Ranbarthol yn effeithiol ac yn ymgysylltu â’r holl bartneriaid yn y rhanbarth.
  • Sefydlu proses casglu data rhanbarthol gadarn i lywio’r gwaith o Gynllunio’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol.
  • Cynnal ymarfer cwmpasu i nodi’r adnoddau hyfforddi sydd ar gael ledled y sector, yn fewnol neu a gomisiynir.

Gofal o safon uchel i bawb

Mae pobl yn ystod gwahanol gyfnodau o’u bywydau, gan gynnwys y rheiny sy’n nesáu at ddiwedd eu hoes, yn defnyddio gwahanol fathau o wasanaethau gofal.

Mae rhai pethau sylfaenol y mae’n rhaid i wasanaethau a darparwyr gwasanaethau eu gwneud yn dda os ydynt am ddarparu gwasanaethau gofal o safon ledled rhanbarth Caerdydd a’r Fro.

Mae’n rhaid i wasanaeth gofal a chymorth o safon uchel gynnwys yr elfennau craidd canlynol:

Diogelwch
Effeithiolrwydd
Profiadau cadarnhaol

Ni ellir barnu bod gwasanaeth yn wasanaeth da oherwydd ei fod yn ddiogel, os yw ei effeithiolrwydd neu brofiadau pobl yn cael eu hanwybyddu.
Mae llawer o heriau ynghlwm wrth sicrhau y cynigir gwasanaethau o safon dda yn gyson ac o ran sicrhau canlyniadau da i deuluoedd a thrigolion.

Mae Partneriaeth Gweithlu Gofal a Chymorth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro wedi ymrwymo i sicrhau’r gwaith o recriwtio a chadw staff proffesiynol ardderchog ac amgylchedd gwaith sy’n galluogi staff i ddatblygu a rhoi o’u gorau.

Aelodau’r bwrdd

Mae aelodau’r bwrdd partneriaeth yn cynrychioli’r sefydliadau / asiantaethau canlynol:

vog

cardiff_third_sector_council

cardiff_third_sector_council

© Regional Workforce Partnership - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd