English

Hyfforddiant ar gael

Os ydych yn gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol yng Nghaerdydd neu’r Fro mae hawl gennych i gael hyfforddiant am ddim i ddatblygu’ch sgiliau a’ch gwybodaeth.

Pyrth hyfforddiant Caerdydd a’r Fro

Dyma enghreifftiau o’r hyfforddiant sydd ar gael am ddim:

  • Hyfforddiant ymwybyddiaeth demensia,
  • Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (DEDDF) – Hyfforddi fy Sefydliad,
  • Cyflwyniad i Ddiogelu Plant (diwrnod cyfan),
  • Gofal Traed Sylfaenol,
  • Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith.

Cwrs Sefydlu Gofal Cymdeithasol

Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio mewn partneriaeth gyda Choleg Caerdydd a’r Fro er mwyn darparu cwrs unigryw sydd wedi’i ddylunio i roi dealltwriaeth ‘safonol’ neu ‘gyffredinol’ i weithwyr sy’n newydd i’r sector gofalu ynghylch arfer a deddfwriaeth gofal.

Cwrs mynediad

Bwriad y rhaglen hon yw cyflawni elfennau gwybodaeth yr amcanion dysgu sydd wedi’u nodi yn y Fframwaith Sefydlu Gofal Cymdeithasol tra’n ymwreiddio’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant ar yr un pryd.

Mae’r Rhaglen wedi ei mapio at Wobr Lefel 2 mewn Sefydlu Gofal Cymdeithasol (Cymru) a Diploma Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Caiff y rhai hynny sy’n mynychu’r cwrs cyfan y cyfle i gwblhau Gwobr Lefel 2 City and Guilds mewn Sefydlu Gofal Cymdeithasol (Cymru). Yr hyn fydd hyn yn ei olygu:

  • Bydd angen i’r dysgwr gwblhau 5 uned (7 credyd)
  • Bydd tasg yn rhan o bob uned
  • Rhoddir apwyntiad i ddysgwyr fynd i’r Coleg tua pythefnos ar ôl cwblhau’r rhaglen er mwyn cwrdd â’u tiwtor, trafod, cynllunio a chyflwyno unrhyw dasgau sydd wedi’u cwblhau i gael eu hasesu.
  • Yna rhoddir apwyntiad arall iddynt fynd i’r Coleg i gyflwyno eu portffolios wedi’u cwblhau a derbyn adborth.

Hyd yn oed os na fydd mynychwyr yn rhoi cynnig ar Wobr City and Guilds, rhoddir portffolio i bob ymgeisydd sy’n cynnwys log cynnydd i ddysgwyr gael mynd ag e i’w gweithle lle y gall rheolwyr a mentoriaid gadarnhau gallu. Mae’r portffolio hefyd yn cynnwys dolen i Lyfrau Gwaith sy’n trafod y meini prawf ‘Gwybodaeth’ yn Niplomau lefel 2 FfCCh.
Anogir dysgwyr i ddefnyddio eu portffolios fel offer gweithio, y maent yn eu diweddaru’n rheolaidd gyda pholisïau’r gweithle a newidiadau deddfwriaethol. Fe’u hanogir hefyd i gwblhau’r Diploma FfCCh ar ôl iddynt gwblhau’r fframwaith sefydlu llawn.

Dychwelwch y ffurflen archebu cwrs at:

Joanne Gillies / Karen Lodge, Coleg Caerdydd a’r Fro, Colcot Road, Y Barri, CF62 8YJ
Rhif Ffôn: 01446 725004 – E-bost: WaterfrontEnquiries@cavc.ac.uk

© Regional Workforce Partnership - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd