English
May 16

Henoed

Mae Gweithwyr Gofal Cartref yn rhoi cymorth i bobl hŷn yn eu cartrefi eu hunain. Gall fod angen gofal cartref neu ddomestig oherwydd:
• salwch,
• problemau iechyd meddwl
• anableddau,
• henaint, neu
• adferiad wedi damweiniau.
Mae gweithwyr gofal cartref yn cefnogi unigolion i oresgyn yr heriau sydd ganddynt wrth geisio dod i ben â thasgau beunyddiol er mwyn gallu byw mor annibynnol â phosib ac i gyflawni llesiant yn eu bywydau.
Bydd hyd a lled y cymorth a’r gofal hefyd yn amrywio yn ôl anghenion yr unigolyn, amgylchiadau personol a’r hyn a flaenoriaethwyd ganddynt o safbwynt eu hamcanion llesiant. Bydd hyn yn aml yn golygu help ymarferol a gofal personol. Gall hyn fod am rai wythnosau (e.e. wedi cyfnod o salwch) neu’n hir dymor (e.e. person yn byw â dementia).

Gan ddibynnu ar y sefyllfa a phrofiad/oed y gweithiwr gynnwys, gallai dyletswyddau gynnwys:

 • Cynorthwyo â gofal personol megis gwisgo, golchi ac ymdrochi:
 • Cynorthwyo adeg prydau bwyd a pharatoi bwyd;
 • Cynorthwyo â thasgau fel gwaith tŷ, siopa a golchi dillad;
 • Hyrwyddo adferiad a chynnal sgiliau a galluoedd;
 • Rhoi cymorth wrth reoli meddyginiaeth;
 • Cefnogaeth gymdeithasol – gwrando, sgwrsio, hel atgofion drwy sgwrs a chynorthwyo â threfnu gweithgareddau cymdeithasol gan gynnwys aros neu ddod yn rhan o’r gymuned;
 • Cefnogi cyswllt gyda pherthnasau, gofalwyr di-dâl, gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr iechyd, meddygon teulu ayb;
 • Amddiffyn a hyrwyddo hawliau’r unigolyn.

Gwyliwch fideo i ddysgu mwy am weithio mewn Gofal Cartref:

https://www.youtube.com/watch?list=PLEZj8vabV3cvxDt3y5UUWF-GSRKR61Ofb&v=B2J6_6FF3Js

Bydd eich profiadau eich hun o ofalu yn cael eu gwerthfawrogi a gall gwirfoddoli roi’r sgiliau a dealltwriaeth angenrheidiol i chi.

I weithio yn y maes hwn bydd angen:

 • Parchu preifatrwydd, urddas a dewis unigolion sydd angen gofal a chymorth a chynnig gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar anghenion a dymuniadau unigol;
 • Bod yn ymwybodol o’r Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol a bod ag ymrwymiad i gydymffurfio â’i egwyddorion;
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol i weithio gydag unigolion â lefelau amrywiol o ran gallu;
 • Natur gefnogol, sensitif a gofalgar a’r gallu i ddangos empathi;
 • Y gallu i beidio beirniadu a bod yn amyneddgar a goddefgar;
 • Y gallu i ddefnyddio eich menter eich hun a gweithio heb arolygaeth bron neu fel rhan o dîm;
 • Yr awydd a’r ymrwymiad i ddilyn hyfforddiant a gwella eich arfer yn barhaus;
 • Hyblygrwydd i weithio oriau amrywiol, gan gynnwys nosweithiau a phenwythnosau;
 • Yn ddelfrydol bydd gennych drwydded yrru lawn a’ch cludiant eich hun i ymweld â chartrefi unigolion;
 • Fel rheol i fod yn 18 oed o leiaf gyda GDG manwl cyfredol (gallwch weithio dan arolygaeth yn 17 oed).

(wedi ei addasu o e-daflen Cyngor Gofal Cymru Gweithio mewn Gwasanaethau Gofal Cartref)

Bydd cyflogau dechreuol y rheiny sy’n gweithio yn y sector am y tro cyntaf yn agos at yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol, ond yn cynyddu â phrofiad a chymwysterau. Wrth i chi ennill profiad pellach a chwblhau eich Diploma FfCCh Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, mae’n bosib y gallwch fynd yn eich blaen i swyddi â mwy o gyfrifoldeb a mynd i’r afael â Diploma FfCCh Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) neu (Plant a Phobl Ifanc) Cymru a Gogledd Iwerddon.

Cewch eich annog a’ch cefnogi i barhau i ddatblygu eich sgiliau a’ch arbenigedd i’ch galluogi chi i weithio gydag amrywiol anableddau a chyflyrau iechyd e.e. hyfforddiant colled synhwyraidd. Mae cyfleoedd arwain a rheoli hefyd yn bosib gyda phrofiad ynghyd â dilyn cymwysterau a hyfforddiant ar lefel uwch.  Gall swyddi gofal fod yn borth i broffesiynau eraill megis nyrsio a gwaith cymdeithasol.

Hyfforddiant ar gael Dod o hyd i ddarparwyr gofal Gwirfoddoli

© Regional Workforce Partnership - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd