English

Gyrfa yn y maes gofal

Dod o hyd i lwybr gyrfaol
Gweithio gyda
Sector
hidden

Mae’r term Gofal Cymdeithasol yn cwmpasu ystod eang o rolau a lleoliadau sy’n cynorthwyo unigolion i sicrhau eu llesiant. Mae cyfleoedd yn y maes gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yn eang ac amrywiol. Gallant gynnwys gweithio’n uniongyrchol â’r canlynol:

  • pobl hŷn
  • pobl ag anableddau dysgu neu gorfforol
  • pobl â nam ar eu synhwyrau
  • pobl â phroblemau iechyd meddwl
  • teuluoedd, plant a phobl ifanc
  • pobl â salwch cronig, acíwt neu angheuol
  • pobl sy’n camddefnyddio alcohol a chyffuriau

Os ydych yn mwynhau gweithio gyda phobl a chynorthwyo eraill, gallech gael gyrfa heriol a gwerth chweil sy’n defnyddio eich sgiliau a phrofiad i helpu eraill i fyw’n annibynnol.

Mwy...

Mae llawer o weithwyr gofal cymdeithasol yn cynorthwyo pobl i fyw bywydau mwy annibynnol a llawn yn eu cartrefi drwy gynnig cymorth ymarferol, meithrin perthnasau a chynorthwyo â’r hyn sy’n bwysig i’r person hwnnw. Gallwch fod yn weithiwr gofal cartref â phobl hŷn neu weithiwr gofal cartref â phobl ag anableddau dysgu.

Mae gweithwyr gofal eraill yn gweithio mewn cartrefi gofal preswyl yn rhoi gofal a chymorth i bobl hŷn a phobl ag anableddau neu anawsterau dysgu na allant fyw’n annibynnol. Mae gweithleoedd hefyd yn cynnwys canolfannau dydd, gofal dydd a thai cymorth. Gallech fod yn gweithio i’ch cyngor lleol, cwmni gofal neu sefydliad dielw; mae hefyd yn bosibl y gallech fod yn gweithio’n uniongyrchol i’r person yr ydych yn ei gynorthwyo fel Cynorthwy-ydd Personol.

Gweld rhestr o opsiynau gyrfaol gweithiwr Gofal Cymdeithasol

 

Cod Ymarfer Proffesiynol

Mae gan y maes Gofal Cymdeithasol ei God Ymarfer Proffesiynol ei hun sy’n disgrifio’r safonau ymddygiad ac ymarfer proffesiynol a ddisgwylir gan y rhai a gyflogir yn y proffesiwn gofal cymdeithasol yng Nghymru. Bydd y Cod yn llywio eich ymarfer ac yn helpu unigolion sy’n derbyn gofal a chymorth i ddeall sut y dylai gweithiwr gofal cymdeithasol ymddwyn tuag atynt.

 

Gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Gan y byddwch yn gweithio gydag unigolion ag anghenion gofal a chymorth bydd rhaid i chi gyflawni cyfres o wiriadau cyn y gallwch ddechrau. Bydd hyn yn cynnwys gwiriadau cofnodion troseddol (GDG). Mae’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) yn helpu cyflogwyr i wneud penderfyniadau diogelach wrth recriwtio ac atal pobl anaddas rhag gweithio gyda grwpiau sy’n agored i niwed, gan gynnwys plant.

Mae tua 5% o’r gweithlu yng Nghymru yn ymwneud â rhyw fath o waith gofal cymdeithasol, sef tua 70,000 o bobl.

Mae llawer o swyddi yn y maes gofal cymdeithasol yn cynnig yr opsiwn i ddilyn hyfforddiant ac ennill cymwysterau yn y gweithlu.

Mae gyrfa yn y maes hwn yn heriol a gwerth chweil. Defnyddiwch eich sgiliau a’ch profiad i helpu pobl eraill i fyw’n annibynnol.

© Regional Workforce Partnership - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd