English

Gwirfoddoli

Os rydych yn awyddus i ddechrau gyrfa yn y maes gofal, gall gwirfoddoli eich helpu chi i ennill y sgiliau a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen i ddod yn weithiwr effeithiol y mae pobl yn ei werthfawrogi. Fel arall, os oes gennych brofiad yn y maes gofal ac amser i’w roi, gallwch wirfoddoli a helpu rhywun yn lleol yng Nghaerdydd a’r Fro.

There are many volunteering opportunities available across Cardiff and the Vale of Glamorgan to get involved in social care activities.

Gall y mathau o weithgareddau gynnwys:

  • Gwasanaethau cyfeillio – ymweld â rhywun yn eu tŷ eu hunain neu fynd â nhw i leoliad cymunedol.
  • Cyfeillion Demensia / Pencampwr Cyfeillion Demensia – darganfyddwch fwy ar wefan Demensia Friends
  • Gweithgareddau grŵp – megis celf a chrefft, grwpiau cerdded, clybiau cinio a chlybiau brecwast.
  • Gyrwyr gwirfoddol.
  • Ymwelydd Gofal Cartref.

Gallwch ddod o hyd i gyfleoedd i wirfoddoli ar wefan Gwirfoddoli Cymru

Hyfforddiant i wirfoddolwyr a datblygu gyrfa

Bydd profiad o wirfoddoli yn ddefnyddiol iawn os ydych yn ystyried gyrfa mewn gofal cymdeithasol neu ofal plant. Byddwch wedi meithrin sgiliau pwysig a bydd dealltwriaeth gennych o’r math o waith sydd ar gael.

Fel gwirfoddolwr, efallai y byddwch yn gallu cael mynediad at hyfforddiant achrededig yn dibynnu ar y rôl yr ydych yn ymgymryd â hi. Gall hyfforddiant gynnwys:

  • Codi a chario
  • Iechyd a Diogelwch
  • Cymorth Cyntaf, neu
  • Diogelu Plant a/neu Oedolion

Bydd yr holl hyfforddiant yr ydych yn ei gael yn eich helpu chi yn eich swydd wirfoddol ac mae modd ei ddefnyddio mewn gyrfa gwaith cymdeithasol.

 

I gael cymorth ar wirfoddoli ac i ddod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal chi, ewch i:

Astudiaeth Achos

Mae llawer o astudiaethau achos ac enghreifftiau o wirfoddoli yn y maes gofal ar wefan Volunteering Matters.

© Regional Workforce Partnership - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd