English
May 16

Gweithwyr Gofal Preswyl a Chynorthwywyr Gofal

Bydd Gweithwyr Gofal Preswyl a Chynorthwywyr Gofal yn rhoi cymorth i bobl sydd ag angen lefel uwch o ofal mewn amgylchedd saff, cyfforddus a chyfoethog.

Mae staff preswyl a chynorthwywyr gofal yn sicrhau fod pobl sy’n byw mewn cartrefi preswyl neu gymorth byw yn cael eu trin ag urddas, yn derbyn lefel broffesiynol o ofal a bod eu hanghenion iechyd, personol a chymdeithasol yn cael eu diwallu.

Pa sefyllfa bynnag yr ydych yn gweithio ynddi, byddwch yn gwella bywydau pobl, yn sicrhau bod eu llesiant, eu rhyddid i ddewis a’u hannibyniaeth yn cael ei barchu bob adeg.

Mae nifer o swyddi lle gallech ddechrau eich gyrfa ynddynt megis:

Gweithiwr gofal preswyl, cynorthwy-ydd gofal, ymarferydd gofal, gweithiwr cymorth

Gallai dyletswyddau nodweddiadol gan ddibynnu ar y sefyllfa a phrofiad/oed y gweithiwr gynnwys:

 • Cynnig cefnogaeth gymdeithasol ac emosiynol drwy siarad, gwrando a chynnal trafodaethau a hel atgofion drwy sgwrsio
 • Cynorthwyo â gofal personol megis gwisgo, golchi ac ymdrochi
 • Cynorthwyo adeg prydau bwyd a pharatoi bwyd;
 • Cynorthwyo â thasgau domestig yn y cartref preswyl megis gwaith tŷ, siopa, golchi dillad a thasgau gwaith tŷ cyffredinol;
 • Hyrwyddo adferiad rhag salwch a sicrhau iechyd, diogelwch a llesiant;
 • Cefnogi pobl hŷn i adfer sgiliau a galluoedd e.e. wedi cyfnod o salwch;
 • Cefnogi a chymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden unigol neu grŵp ac annog rhyngweithio cymdeithasol gan gynnwys aros neu ddod yn rhan o’u cymuned;
 • Cefnogi unrhyw deulu, ffrindiau i gynnal cyswllt rheolaidd a chydgysylltu a pherthnasoedd, gweithwyr cymdeithasol, therapyddion galwedigaethol a gweithwyr proffesiynol eraill megis meddygon teulu a nyrsys ardal;
 • Amddiffyn a hyrwyddo hawliau’r unigolyn

I weithio yn y maes hwn bydd angen:

 • Sgiliau gwrando a chyfathrebu da a’r gallu i uniaethu â phobl hŷn a’u gofalwyr;
 • Ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o anghenion pobl hŷn;
 • Y gallu i beidio beirniadu a bod yn amyneddgar a goddefgar;
 • Natur gefnogol, sensitif a gofalgar a’r gallu i ddangos empathi;
 • Y gallu i ddefnyddio eich menter eich hun a gweithio heb arolygaeth bron neu fel rhan o dîm;
 • Hyblygrwydd i weithio shifftiau gan gynnwys penwythnosau;
 • Fel rheol i fod yn 18 oed o leiaf gyda GDG manwl cyfredol (gallwch weithio dan arolygaeth yn 17 oed).

Byddai profiad o gynnig gofal a chymorth i henoed neu debyg, yn ogystal ag ystod eang o brofiadau bywyd, yn fanteisiol. Fodd bynnag, efallai y byddech yn dal i allu dechrau eich gyrfa’n ddibrofiad gan fod cyflogwyr yn cynnig hyfforddiant trwy gyfrwng rhaglenni sefydlu gorfodol. Mae modd ennill cymwysterau gwaith wrth weithio. Y cymhwyster gaiff ei argymell yw Diploma FfCCh lefel 2 mewn iechyd a Gofal Cymdeithasol (oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon                                                               (wedi ei addasu o e-daflen Cyngor Gofal Cymru, Gweithio gyda Phobl Hŷn)

Mae cyfartaledd cyflog yn dechrau ar lefel yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol, gan gynyddu gyda chymwysterau a phrofiad. Mae nifer o gyflogwyr posibl y gallech weithio iddynt yn y sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol a nifer o swyddi y gallech gamu ymlaen iddynt e.e. uwch weithiwr cymorth/gofal neu swyddi rheoli. Gyda nifer o wasanaethau ar gael i bobl hŷn mewn amrywiol sefyllfaoedd, mae digon o bosibiliadau i ddatblygu sgiliau, gwybodaeth, cymwysterau a phrofiad a mwynhau gyrfa amrywiol a heriol. Gall swyddi gofal fod yn borth i broffesiynau eraill megis nyrsio a gwaith cymdeithasol.

Hyfforddiant ar gael Dod o hyd i ddarparwyr gofal Gwirfoddoli

© Regional Workforce Partnership - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd