English
May 16

Anableddau

Mae Gweithwyr Gofal Cartref yn rhoi cymorth i oedolion iau gydag anghenion arbennig yn eu cartrefi eu hunain. Gall fod angen gofal cartref neu ddomestig oherwydd:

 • salwch,
 • problemau iechyd meddwl,
 • anableddau,
 • henaint, neu
 • adferiad wedi damweiniau.

Gall anableddau corfforol gynnwys nam o ran symudedd neu o ran y synhwyrau megis Nam ar y Golwg (dall), Byddar neu Fyddar-ddall. Gall effaith rhai namau a chyflyrau iechyd fod cynddrwg fel bod byw bywyd annibynnol yn heriol a gall rhai swyddi cymorth olygu rhoi gofal personol, e.e. helpu gydag ymolchi a gwisgo. Gellid darparu hwn yng nghartref y person, e.e. mewn cartref preswyl neu ganolfan ddydd. Bydd hyd a lled y cymorth a’r gofal hefyd yn dibynnu ar anghenion yr unigolyn, amgylchiadau personol a’r hyn a flaenoriaethwyd ganddynt o safbwynt eu llesiant.

Mae gweithwyr gofal cartref yn cefnogi unigolion i oresgyn yr heriau sydd ganddynt ac i ddod i ben a thasgau beunyddiol er mwyn galluogi’r person i fyw mor annibynnol â phosib ac i gyflawni llesiant yn eu bywydau.

Mae cefnogaeth sy’n canolbwyntio ar bobl yn golygu bod pwyslais yn cael ei roi ar alluogi pobl anabl i fyw bywydau annibynnol, bachu ar gyfleoedd addysg a gwaith a chyfrannu i’w cymunedau.

Mae galw am bobl i weithio gyda phobl anabl mewn swyddi sy’n cefnogi annibyniaeth gan gynnwys Cynorthwywyr Personol gaiff eu cyflogi yn uniongyrchol gan bobl anabl i’w cynorthwyo â thasgau beunyddiol neu i gyfranogi mewn gweithgareddau hamdden, siopa neu fynychu coleg neu waith.

 

Gall y dyletswyddau cyffredinol gynnwys:

 • Rhoi cefnogaeth, cymorth ac egluro neu ddangos gwasanaethau neu nwyddau sydd ar gael.
 • Galluogi pobl i ddewis gwasanaethau ac elfennau gofal sy’n bodloni eu hanghenion penodol
 • Hyrwyddo annibyniaeth a modd o gyfrannu i’w cymuned
 • Cefnogi pobl i fanteisio ar gyfleoedd gwaith a hamdden
 • Gyrru a bod yn gydymaith i bobl e.e. i fynd i’r coleg, ysgol neu apwyntiadau meddygol, siopau a sinemâu
 • Helpu’r person gydag ymarferion corff a chymryd meddyginiaeth, a chadw cofnod o’r tasgau hynny
 • Mewn ambell achos, rhoi cymorth hynod bersonol, gan gynnwys mynd i’r tŷ bach, ymolchi, gwisgo a dadwisgo, a symud rhannau o’r corff i hwyluso bod yn gyfforddus.
 • Mewn ambell achos, cynorthwyo â gweithgareddau byw beunyddiol, gan gynnwys glanhau’r tŷ, gwneud gwelyau, coginio prydau, gwneud diodydd, siopa, golchi a smwddio dillad
 • Amddiffyn a hyrwyddo hawliau’r unigolyn

Angharad J (gweithiwr cymorth gofal).

Bydd eich profiadau eich hun o ofalu yn cael eu gwerthfawrogi a gall gwirfoddoli roi’r sgiliau a’r ddealltwriaeth angenrheidiol i chi.

I weithio yn y maes hwn bydd angen:

 • Parchu preifatrwydd, urddas a dewis unigolion sydd angen gofal a chymorth a chynnig gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar anghenion a dymuniadau unigol;
 • Bod yn ymwybodol o’r Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol a bod ag ymrwymiad i gydymffurfio â’i egwyddorion;
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol i weithio gydag unigolion â lefelau amrywiol o ran gallu;
 • Natur gefnogol, sensitif a gofalgar a’r gallu i ddangos empathi;
 • Y gallu i beidio beirniadu a bod yn amyneddgar a goddefgar;
 • Y gallu i ddefnyddio eich menter eich hun a gweithio heb arolygaeth bron neu fel rhan o dîm;
 • Yr awydd a’r ymrwymiad i ddilyn hyfforddiant a gwella eich arfer yn barhaus;
 • Hyblygrwydd i weithio oriau amrywiol, gan gynnwys nosweithiau a phenwythnosau;
 • Yn ddelfrydol bydd gennych drwydded yrru lawn a’ch cludiant eich hun i ymweld â chartrefi unigolion;
 • Fel rheol i fod yn 18 oed o leiaf gyda GDG manwl cyfredol (gallwch weithio dan arolygaeth yn 17 oed).(wedi ei addasu o e-daflen Cyngor Gofal Cymru Gwasanaethau Gweithio mewn Cartref Gofal)

Bydd cyflogau dechreuol y rheiny sy’n gweithio yn y sector am y tro cyntaf yn agos at yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol, ond yn cynyddu â phrofiad a chymwysterau. Wrth i chi ennill profiad pellach a chwblhau eich Diploma FfCCh Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, mae’n bosib y gallwch fynd yn eich blaen i swyddi â mwy o gyfrifoldeb a mynd i’r afael â Diploma FfCCh Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) neu (Plant a Phobl Ifanc) Cymru a Gogledd Iwerddon.

Cewch eich annog a’ch cefnogi i barhau i ddatblygu eich sgiliau a’ch arbenigedd i’ch galluogi chi i weithio gydag amrywiol anableddau a chyflyrau iechyd e.e. hyfforddiant colled synhwyraidd. Mae cyfleoedd arwain a rheoli hefyd yn bosib gyda phrofiad ynghyd â dilyn cymwysterau a hyfforddiant ar lefel uwch. Gall swyddi gofal fod yn borth i broffesiynau eraill megis nyrsio a gwaith cymdeithasol.

Hyfforddiant ar gael Dod o hyd i ddarparwyr gofal Gwirfoddoli

© Regional Workforce Partnership - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd