English
May 16

Anableddau dysgu

Mae Gweithwyr Gofal Cartref yn rhoi cymorth i bobl hŷn ac oedolion iau gydag anghenion arbennig yn eu cartrefi eu hunain. Gall fod angen gofal cartref neu ddomestig oherwydd:

• salwch,
• problemau iechyd meddwl
• anableddau,
• henaint, neu
• adferiad wedi damweiniau.

Mae anableddau dysgu yn amrywio o ran eu dwyster, gan olygu lefelau gwahanol o ofal a chymorth. Gall y rhain fod yn ysgafn a chymedrol yn gofyn dyweder am ychydig o gymorth wrth lenwi ffurflenni neu fynychu coleg, tra bydd unigolion ag anghenion dwysach efallai angen gofal a chymorth 24 awr iddyn nhw a’u teuluoedd.

Mae nifer o swyddi a sefyllfaoedd lle gallwch weithio gyda phobl ag anableddau dysgu gan gynnwys gweithwyr cymorth, gweithwyr plant arbenigol a gweithwyr blynyddoedd cynnar, gweithwyr gofal preswyl, rheolwyr gwasanaeth, cynorthwywyr personol, gweithwyr cymdeithasol, nyrsys anableddau dysgu, seicolegwyr, therapyddion galwedigaethol ac eiriolwyr.

Bydd y sefyllfaoedd yn dibynnu ar ddwyster yr anabledd dysgu a gall gynnwys y cartref teuluol, cartrefi preswyl, canolfannau cymunedol, ysgolion, canolfannau addysg oedolion a gweithleoedd rhywun.

Gallai dyletswyddau nodweddiadol gan ddibynnu ar sefyllfa a phrofiad/oed y gweithiwr gynnwys:

 • Cynnig cefnogaeth gymdeithasol ac emosiynol drwy siarad, gwrando a chynnal trafodaethau gyda’r unigolyn a’u teuluoedd;
 • Cefnogi’r unigolyn i gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden ac annog rhyngweithio cymdeithasol gan gynnwys cyfrannu i’w cymuned.
 • Cefnogi pobl i gyrchu cyflogaeth ac addysg neu gyfleoedd hyfforddi;
 • Cefnogi teulu, gofalwyr, a chydgysylltu â pherthnasau, gweithwyr cymdeithasol, therapyddion galwedigaethol a gweithwyr proffesiynol eraill megis meddygon teulu a nyrsys ardal;
 • Cynorthwyo â gofal personol megis gwisgo, golchi, ymdrochi a defnyddio’r tŷ bach;
 • Cynorthwyo a chefnogi adeg prydau bwyd a gyda pharatoi bwyd;
 • Cynorthwyo a chefnogi gyda thasgau domestig megis gwaith tŷ, trefnu cynnal a chadw, siopa, golchi dillad a thasgau gwaith tŷ cyffredinol megis talu biliau, cyllidebu, llenwi ffurflenni;
 • Efallai y byddwch yn ymwneud â hyrwyddo hunanhyder, annibyniaeth neu dechnegau therapiwtig trwy gyfrwng y celfyddydau, lle caiff synhwyrau eu hysgogi trwy baentio, drama, dawns neu gerddoriaeth;
 • Amddiffyn a hyrwyddo hawliau’r unigolyn.

Sulayman – Uwch Weithiwr Cymorth

Bydd eich profiadau eich hun o ofalu yn cael eu gwerthfawrogi a gall gwirfoddoli roi’r sgiliau a’r ddealltwriaeth angenrheidiol i chi.

I weithio yn y maes hwn bydd angen:

 • Parchu preifatrwydd, urddas a dewis unigolion sydd angen gofal a chymorth a chynnig gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar anghenion a dymuniadau unigol;
 • Bod yn ymwybodol o’r Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol a bod ag ymrwymiad i gydymffurfio â’i egwyddorion;
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol i weithio gydag unigolion â lefelau amrywiol o ran gallu;
 • Natur gefnogol, sensitif a gofalgar a’r gallu i ddangos empathi;
 • Y gallu i beidio beirniadu a bod yn amyneddgar a goddefgar;
 • Y gallu i ddefnyddio eich menter eich hun a gweithio heb arolygaeth bron neu fel rhan o dîm;
 • Yr awydd a’r ymrwymiad i ddilyn hyfforddiant a gwella eich arfer yn barhaus;
 • Hyblygrwydd i weithio oriau amrywiol, gan gynnwys nosweithiau a phenwythnosau;
 • Yn ddelfrydol bydd gennych drwydded yrru lawn a’ch cludiant eich hun i ymweld â chartrefi unigolion;
 • Fel rheol i fod yn 18 oed o leiaf gyda GDG uwch cyfredol (gallwch weithio dan arolygaeth yn 17 oed).

(wedi ei addasu o e-daflen Cyngor Gofal Cymru Gweithio mewn Gwasanaethau Gofal Cartref)

Bydd cyflogau dechreuol y rheiny sy’n gweithio yn y sector am y tro cyntaf yn agos at yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol, ond yn cynyddu â phrofiad a chymwysterau. Wrth i chi ennill profiad pellach a chwblhau eich Diploma FfCCh Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, mae’n bosib y gallwch fynd yn eich blaen i swyddi â mwy o gyfrifoldeb a mynd i’r afael â Diploma FfCCh Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) neu (Plant a Phobl Ifanc) Cymru a Gogledd Iwerddon.

Cewch eich annog a’ch cefnogi i barhau i ddatblygu eich sgiliau a’ch arbenigedd i’ch galluogi chi i weithio gydag amrywiol anableddau a chyflyrau iechyd e.e. hyfforddiant coll synhwyrau. Mae cyfleoedd arwain a rheoli hefyd yn bosib gyda phrofiad ynghyd â dilyn cymwysterau a hyfforddiant ar lefel uwch.  Gall swyddi gofal fod yn borth i broffesiynau eraill megis nyrsio a gwaith cymdeithasol.

Hyfforddiant ar gael Dod o hyd i ddarparwyr gofal Gwirfoddoli

© Regional Workforce Partnership - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd